156/KH-UBND

KH – Triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn II: 2021-2025” trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Tất cả Bài viết

BÀI VIẾT MỚI NHẤT